pELuZoN for Bernard

Hhhh!! hh hhh Hhhhhhhh, hh hhhhh hhhhh hhhhhhhhhh hh hhh hhhhhhhhh hhhh hhhhhh. Hhhhhhh hhh hhh hhhhh hh hhh hhhh, hh hhh hhhh hhhhhhh hhhh hh hh hhhhh. Hhhhh.

Tuesday, May 30, 2006

Hhhhh, hh hhhh hhhhhhhh

Hhhh, hh hhh hhhh hh Hhhhhhhhhhhhh Hhhhhhhhh hh Hhhhhhhhhh, h hhhh h Hhhhh Hhhhhhhhh hh Hhhhhhhhhh. ¡¡¡¡Hhh hhhhhh!!!!
Hhhhh, hhhh hh hhhhhh hh h hhhhhhhhh, hhhhhhhhhhhhh.hhh.hh

Sunday, May 28, 2006

Hhhh Hhhhhhhh

Hhhh!! hh hhhhhh hh hhhhhhhh, h hhhhh hh hhhhhh hh hhhhh hhhh hhhhhhhhhh. Hhhhh hhh h hhhhhh hh hhhhh hh hhhhhh hhhhhh hhh hhhhhh hh hhh hh h hhh h hhhhhhh. hhhhhh hh hhhh: "hhhh, ¿hhhhhhh, hhhh hhhh?" hh hh hh hh.
Hhhhh, hh hhhhh hhh hhhhh hhhh hhhhhhh h hh hhh. ¡¡Hh hh hh hhhhh!!.
Hh hhh Hhhhhhhh